1. Uitvoering van de dienstverlening

De PgD verplicht zich het overeengekomen scholingsprogramma en overige diensten naar beste vermogen en in overeenstemming met geldende kwaliteitsnormen uit te voeren. De PgD is hieraan niet gehouden indien zij daartoe geheel of gedeeltelijk verhinderd is als gevolg van overmacht. Bij onvoldoende deelname aan of overmachtsituaties vooraf of tijdens het geven van de opleiding, cursus, training of andere dienstverlening heeft de PgD het recht deze te annuleren of naar een later tijdstip te verplaatsen. De PgD zal bij annulering van een cursus de ingeschreven deelnemers tenminste 14 dagen voor de start met reden hierover informeren. Eventueel betaalde cursuskosten worden bij annulering door de PgD binnen dertig werkdagen gerestitueerd.   

2. Vertrouwelijkheid

De PgD zal zich, ten aanzien van het gebruik van voor de opleiding, cursus, training of andere dienstverlening verstrekte of ter kennis gekomen informatie die zorgvuldigheid betrachten, die voortvloeit uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en relevante wetgeving. De directieleden van de PgD en de partners waar zij mee samenwerken gaan vertrouwelijk om met informatie die tijdens de dienstverlening ter sprake komt. Lees verder de privacyverklaring op onze website, die onderdeel is van deze algemene voorwaarden.

3. Aansluitingskosten en opzegtermijn

Bij de PgD aangesloten zorgorganisaties ontvangen jaarlijks een factuur voor de aansluitingskosten (zie financiële bijlage). De communicatie verloopt via een contactpersoon uit de vakgroep psychologie. De contactpersoon communiceert met de PgD over de aansluitingsovereenkomst, dienstverlening, personele wijzigingen en contactgegevens. Opzegging voor het volgend kalenderjaar is mogelijk tot 1 november van het lopende jaar. Indien de deelname later in een jaar start worden de kosten naar rato van het aantal deelgenomen maanden berekend. Uiterlijk 15 oktober van het lopend jaar informeert de PgD de aangesloten zorgorganisaties over de aansluitingskosten van het aankomend jaar en eventuele wijzigingen in deze algemene voorwaarden.

4. Cursuskosten, annulering en vervanging

De tarieven van de cursussen staan vermeld op de site. Rond de eerste cursusdag ontvangt de deelnemer de factuur. Direct na inschrijving via de website kan 14 dagen kosteloos geannuleerd worden. Indien de cursus binnen 14 dagen na de inschrijving begint, stemt u ermee in dat u afziet van de bedenktijd. Annuleren van deelname aan cursussen kan alleen schriftelijk (uitschrijven via website of email). Als annuleringsdatum geldt de datum van ontvangst. Annulering blijft tot een maand voor aanvang van de dienstverlening kosteloos. Bij annulering binnen een maand voor aanvang kan 25 % van de kosten in rekening gebracht worden. Bij tussentijds stoppen van deelname aan langlopende cursussen vindt geen restitutie van deelnemersgeld plaats.

Wanneer de PgD en een opdrachtgever een overeenkomst tot opleiding, cursus, training of andere dienstverlening hebben afgesloten en de PgD daarvoor verplichtingen met derden is aangegaan, kan de PgD bij annulering door de opdrachtgever of deelnemer de voor de PgD niet terug te vorderen kosten bij betrokken derde(n), aan de opdrachtgever of deelnemer doorbelasten. Bij verhindering van een cursist kan zonder meerkosten een vervanger de plaats innemen. In het geval er een wachtlijst bestaat, gaat de eerstvolgende wachtende voor. Verhindering en/of vervanging van deelname dient direct aan de PgD gemeld te worden. Vervanging na het begin van een cursus is niet toegestaan.

Deelname aan cursussen geeft recht op een certificaat, nadat voldaan is aan de toetsingscriteria

5. Algemene betalingsvoorwaarden

Betalingswijze: via factuur. Betalingstermijn is 30 dagen na factuurdatum.

6. Kosten

De PgD heeft het recht om haar tarieven te wijzigen, met dien verstande dat na bevestiging van een opleiding, cursus, training of andere dienstverlening de op het moment van bevestiging het genoemde tarief zal blijven gelden, tenzij partijen op dit punt anders zijn overeengekomen.

Prijzen zijn inclusief cursusmateriaal en indien anders aangegeven, vrij van BTW. De PgD behoudt zich het recht voor jaarlijks haar tarieven aan te passen aan externe prijs- en loonontwikkelingen.

7. Auteursrecht

De PgD spant zich in om de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo's en databanken te respecteren. Het cursusmateriaal, de PgD website, alsmede de website naar welke middels de PgD website worden verwezen, zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van deze sites in strijd met de auteurswet en andere toepasselijke wetten en regelingen is niet toegestaan.

De PgD is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer: 59473622

Bekijk hier voor een pdf versie van de algemene voorwaarden

developed by