Iedereen die de website van de PgD gebruikt, voor welke doeleinden dan ook, stemt in met het onderstaande. De PgD behoudt zich het recht voor om een gebruiker de diensten van de PgD te weigeren of te ontnemen. De PgD besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan informatie die is geplaatst op haar website. Desondanks kan het voorkomen dat informatie onvolledig of onjuist op de pagina's is terechtgekomen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de aangeboden informatie.

Persoonsgegevens

De PgD legt alleen de gegevens vast van mensen die zich als lid aanmelden. Zo kunnen we leden informeren over interessante ontwikkelingen en activiteiten van de PgD. Voor gebruik van deze gegevens voor andere dan de genoemde doeleinden wordt altijd eerst toestemming gevraagd. Gegevens worden niet verstrekt aan derden. De PgD is gehouden aan de privacywetgeving. Zie verder de Privacy disclaimer

Cookies

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. De PgD gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Het IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

Verwijzingen van de PgD

Verwijzingen of hyperlinks naar andere website zijn slechts opgenomen ter informatie en voor het gemak van de bezoekers van de website van de PgD. De PgD geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites, noch aanvaardt zij aansprakelijkheid voor schade welke direct dan wel indirect voortkomt uit het gebruik van de informatie op deze sites.

Verwijzingen/koppelingen naar de PgD

Het is toegestaan koppelingen te maken van andere sites naar de sites van de PgD, doch uitsluitend in overeenkomst met onderstaande voorwaarden:

  • Een site mag niet de schijn wekken dat de PgD de site of de daarop gepubliceerde producten ondersteunt.
  • De site van de PgD mag niet worden ingesloten in een andere site (online frames).
  • Een site mag een link naar de PgD maken, maar mag geen inhoud kopiëren of synchroniseren.
  • Een site mag alleen het PgD logo gebruiken indien daar toestemming voor is gegeven.
  • Een site mag geen onjuiste informatie over de PgD en haar producten en diensten geven.
  • Een site mag geen inhoud bevatten, waarin beledigende, lasterlijke, discriminerende, obscene of anderszins onaanvaardbare taal of onjuiste informatie wordt weergegeven.

Forum/reacties op berichten

De PgD heeft het recht, maar niet de verplichting om alle berichten op haar website te controleren en na te gaan wanneer gebruikers onderling communiceren. De PgD is echter niet aansprakelijk voor de inhoud van zulke communicatie, ook wanneer deze vallen onder auteursrechten, privacyregelgeving of anderszins. De PgD kan te allen tijde naar eigen inzicht berichten verwijderen waarin beledigende, lasterlijke, discriminerende, obscene of anderszins onaanvaardbare taal of onjuiste informatie wordt weergegeven.

Auteursrecht

De PgD spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo's en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt. De PgD aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onrechtmatig gebruik van dit materiaal of recht en verwijst degene, die meent een sterker recht te hebben, naar de persoon of de onderneming die van dat materiaal of recht gebruik maakt.

Indien en voor zover de PgD beschikt over de persoonsgegevens van de persoon die vermeend inbreuk maakt op enig auteurs-, merken- of intellectueel eigendomsrecht, verschaft de PgD deze gegevens niet aan de persoon of onderneming die meent een sterker recht te hebben, tenzij de weigering tot het verschaffen als onredelijk of onrechtmatig dient te worden beoordeeld, dan wel de verschaffing dient te geschieden ter uitvoering van een rechterlijk bevel. De PgD website, alsmede de website naar welke middels de PgD website worden verwezen, zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van deze sites in strijd met de auteurswet en andere toepasselijke wetten en regelingen is niet toegestaan.

E-mails verzonden door de PgD

De informatie verzonden met een e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke informatie bevatten. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden zonder toestemming is verboden.

Voor vragen / opmerkingen kunt u contact opnemen met de beheerder van de website,
e-mail: info@PgDexpertise.nl of tel. 06-83810753.

Laren, oktober 2020

De PgD is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer: 59473622

developed by