In de afgelopen vijf decennia heeft de ouderenzorg zich sterk ontwikkeld. De belangstelling voor psychologische aspecten van ouderdom, kwetsbaarheid en zorg is toegenomen. De PgD is meegegroeid met deze ontwikkeling. Inmiddels nemen ruim 80 vakgroepen deel aan dit samenwerkingsverband. De kernactiviteiten van de PgD zijn het digitale en persoonlijke kennisnetwerk, scholing & supervisie. Sinds december 2013 is de PgD een zelfstandige stichting en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 59473622. De Stichting PgD Psychologische expertise voor de ouderenzorg is daarnaast sinds maart 2014 geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) www.crkbo.nl.

De dagelijkse leiding van de PgD is in handen van Maritza Allewijn en Irène van Kessel.

Team

Card image cap

Maritza Allewijn

Directeur PgD, gz-psycholoog

“ Wij ondersteunen psychologen in de ouderenzorg, om zo de kwaliteit van zorg aan kwetsbare ouderen te verbeteren. ”

Card image cap

Irène van Kessel

adjunct-directeur

“ Zonder visie geen beleid en zonder psychologen geen goed onderbouwde en doorleefde visie op zorg! ”

Card image cap

Marieke Sikkes

GZ-psycholoog

“ Waarom moeilijk doen als het samen kan ”

Card image cap

Esmee Luijten

Psycholoog

“ In mijn omgang met mensen vind ik het belangrijk de ander het gevoel te geven dat diegene écht gezien en gehoord wordt, want die persoon is waardevol! ”

De PgD ondersteunt psychologen in de ouderenzorg, om zo de kwaliteit van zorg aan kwetsbare ouderen te verbeteren.
Team PgD

Missie & Visie

De stichting PgD stelt zich ten doel de kwaliteit van zorg aan ouderen in de samenleving te verbeteren door het vergaren, delen en verspreiden van psychologische kennis. Zij tracht haar doel te bereiken door o.a. het organiseren van een kennisnetwerk bestaande uit psychologen van de zorgorganisaties met welke een aansluitingsovereenkomst is gesloten, het geven van scholingen en het organiseren van supervisie voor psychologen.                                       

Oprichtingsakte december 2013

We zoeken graag de samenwerking op met diverse partners in het werkveld, omdat we denken samen sterker te staan. We noemen hier enkele belangrijke partners:

  • De Sectie Ouderenpsychologie van het NIP. Het NIP is de belangrijkste belangenbehartiger van psychologen. Waar mogelijk ondersteunt de PgD de Sectie, bijvoorbeeld door het leveren van inhoudelijke input, zoals rond het thema 'tekort aan GZ opleidingsplaatsen'. Ook organiseren we regelmatig gezamenlijk symposia. 
  • De afdeling Programma Ouderen van het Trimbos Instituut, kenniscentrum voor geestelijke gezondheid. samenwerking is er o.a. rond de interventie 'Samen Verder na de Diagnose Dementie' en Persoonsgeoriënteerde zorg;
  • Het CCE (Centrum voor Consultatie en Expertise) samen met de NIP-sectie Ouderenpsychologie rond het thema probleemgedrag wat in 2023 heeft geresulteerd in een boek getiteld 'Gedragen, Mensgericht samenwerken rond dementie';
  • GERION, bij- en nascholingsinstituut van de afdeling Ouderengeneeskunde van het Amsterdam UMC, onder meer rond de ontwikkeling van een passend scholingsaanbod voor psychologen werkzaam in de ouderenzorg in elke fase van ontwikkeling;
  • Het UKON, het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen, rond o.a. het thema 'Doen bij depressie'.

Historie

De PgD is opgericht in 1971 door Leo Cahn, ouderenpsychiater en toenmalig directeur van de Stichting Verpleeghuizen Nederland (SVN). Onder deze Stichting vielen destijds de Magnushof in Schagen, de Heremalerhof in Harmelen, de Lisidunahof in Leusden en de Stichtse Hof in Laren. De PgD, de Psychogeriatrische Dienst, bestond uit de psychologen die in deze verpleeghuizen werkten en was dus eigenlijk de eerste vakgroep psychologie. Naast het werk voor de bewoners van de verpleeghuizen was de PgD ook het wetenschappelijk bureau van de SVN. Er werden onderzoeksinstrumenten ontwikkeld en wetenschappelijke rapporten geschreven. Psychologen van het eerste uur waren Pieter van der Kam, onder meer bekend van de BOP (Beoordelingsschaal Oudere Patiënten) en Han Diesfeldt, die in die beginjaren onder meer de Diamethode en de PgD-stemmingslijst ontwikkelde.
Na de pensionering van Leo Cahn in 1986 nam Han Diesfeldt de leiding van de PgD over, daarin later ondersteund door Maritza Allewijn als adjunct directeur. Beiden waren werkzaam als respectievelijk klinisch psycholoog en gz-psycholoog in De Stichtse Hof. De SVN-psychologen kwamen in dienst van de verpleeghuizen en er was geen sprake meer van een gemeenschappelijk wetenschappelijk bureau. Steeds meer psychologen in de ouderenzorg zochten aansluiting bij de PgD, om een platform te hebben waar kennis ontwikkeld en gedeeld kon worden. Met hen werden samenwerkingsovereenkomsten afgesloten. En zo zou de PgD groeien. Iedere vijf jaar werd er een groot jubileumsymposium georganiseerd, jaarlijks vonden er diverse studiemiddagen plaats en voorzichtig werden de eerste bijscholingscursussen ontwikkeld.

In 1995 werd de SVN ontvlochten: de verpleeghuizen zochten meer regionale samenwerkingsverbanden. Even was het spannend of de PgD kon blijven bestaan. De voormalig fusiepartners besloten dat het de moeite waard was om de PgD te blijven ondersteunen en hielden gezamenlijk toezicht door een Commissie van Toezicht, bestaande uit de directeuren van de vier zorgorganisaties. Toen Han Diesfeldt per 1 juni 2012 zijn taken voor de PgD neerlegde werd dat ook weer gevierd met een mooi symposium, inclusief een koninklijke onderscheiding voor de scheidend directeur. De directietaken werden overgenomen door Maritza Allewijn en Irène van Kessel. Irène was destijds beleidsmedewerker van Vivium, de stichting waar De Stichtse Hof onder viel. Haar beleidsmatige, organisatorische en financiële vaardigheden bleken een hele goede aanvulling voor de steeds maar groeiende PgD. Met de start van Irène en Maritza als directieteam werd direct de eerste website gelanceerd, waardoor de aangesloten vakgroepen en psychologen veel gemakkelijker met elkaar en met de PgD konden gaan communiceren.

Als psychologen hun kennis en ervaring bundelen, kunnen zij meer bijdragen aan de kwaliteit van de hulpverlening aan kwetsbare ouderen. – Maritza Allewijn, directeur PgD

Het werd tijd om de situatie op dat moment goed te analyseren en een toekomstvisie te concretiseren. Hierbij heeft de directie input gevraagd van de aangesloten vakgroepen via een klankbordgroep. Voor de middellange termijn is hierbij ingeschat dat de PgD beter zou kunnen toegroeien naar een zelfstandige rechtsvorm. In goed overleg met vertegenwoordigers van Vivium, die toen nog verantwoordelijkheid voor de PgD droeg, is op 25 september 2013 de Stichting PgD opgericht en een bestuur geformeerd. Even is overwogen een nieuwe naam te kiezen, want de term Psychogeriatrische Dienst is niet meer van toepassing. Vanwege de bekendheid en de goede naam die de PgD in de loop van de jaren heeft opgebouwd, werd besloten de afkorting te koesteren en te verduidelijken met de ondertitel: Psychologische expertise voor de ouderenzorg. De nieuwe Stichting PgD organiseert steeds meer supervisie en scholingen en mag zich verheugen in twee extra enthousiaste collega's. Marieke Sikkes in haar unieke taak als kennismakelaar en Eelke Visser (2018 - april 2023) en m.i.v. september 2023 Esmee Luijten - te Vaarwerk.

In 2021 bestond de PgD 50 jaar. We vierden dat onder meer met een nieuwe website. Ook hebben we in dat jaar afscheid genomen van Theo Arts, bestuurslid vanaf het eerste uur dat de PgD een zelfstandige stichting werd en steun en toeverlaat op financieel gebied.

We mogen ons ook in 2023 verheugen op een nog steeds groeiend aantal aangesloten vakgroepen. Eelke Visser heeft het Team per april verlaten om zich verder te ontwikkelen via de GZ-opleiding. Per 1 september hebben we Esmee mogen verwelkomen in het team. 

Verantwoording

De directie van de PgD legt verantwoording af aan een (onbezoldigd) stichtingsbestuur. Het huidige bestuur bestaat uit:

  • Noud Engelen (penningmeester/secretaris) is ouderenpsycholoog en heeft jarenlang als zodanig gewerkt in de ambulante geestelijke gezondheidszorg. Sinds 2000 was hij directeur van Mondriaan Ouderen te Heerlen. Na zijn vertrek aldaar in 2018 is hij eigenaar van Noud Engelen Advies en werkzaam als onder meer supervisor KP, coach en adviseur. Daarnaast publiceert hij met enige regelmaat over thema’s in de ouderenpsychologie en de geestelijke gezondheidszorg.
  • Margje Mahler (voorzitter) is opgeleid als ouderenpsycholoog en heeft veel ervaring in de ouderen- en verpleeghuiszorg. Na haar jaren bij het Radboudumc als gedragswetenschappelijk docent voor specialisten ouderengeneeskunde, werkte ze bij Vilans als expert dementie en kwetsbare ouderen. Bij het Zorginstituut Nederland was ze verantwoordelijk portefeuillehouder Kwaliteit Verpleeghuiszorg. Na enkele directie- en bestuursfuncties trad ze in januari 2020 in dienst bij Zorggroep Apeldoorn als directeur Zorg en Welzijn. In mei 2022 is Margje Mahler daar benoemd tot lid van de Raad van Bestuur. Begin 2024 maakt zij de overstap naar Sensire. 
  • Saksia Danen (bestuurslid) is van huis uit verpleegkundige en gezondheidswetenschapper. Ze heeft jarenlang gewerkt in de geriatrie en psychogeriatrie en is nu werkzaam vanuit haar eigen training- en adviesbureau de Dementie academie. Daarnaast is ze een aantal jaar mantelzorger geweest voor haar vader met dementie, die de laatste 4,5 jaar van zijn leven in het verpleeghuis woonde.
  • Marrik van Rozendaal (bestuurslid) heeft 40 jaar gewerkt in management, bestuur en politiek. Hij is bestuurskundige  en gespecialiseerd in verandering en verankering. Hij was 11 jaar directeur/ bestuurder van RINO Zuid. Nu werkt hij als docent bestuurskunde, organisatiekunde en politieke sensitiviteit bij Avans Hogeschool. In zijn tijd bij RINO zuid heeft hij koers gegeven aan de verbreding van de inzet van psychologische expertise binnen de zorg en sociaal domein. Dat zet hij graag voort bij Stichting PgD. 

Inhoudelijk zorgt de directie ook voor de nodige afstemming met haar leden. Dit doen we door onze diensten regelmatig te evalueren met de afnemers maar ook via een formele klankbordgroep. De huidige klankbordgroep bestaat uit:

Naam Regio
  Zuid Holland
Hanna Hoogerbrug - de Jong Ridderkerk
Claire Paton-Bonnemayers Rotterdam
Jannet van Klaveren Rotterdam
Roos de Groot - Amersfoort Zoetermeer
  Utrecht, Amerfoort / Hilversum
Marlies Brinkman Utrecht
Beate van Stempvoort Utrecht
Winifred van Oudenniel Woerden
  Noord
Loes Venema Leeuwarden 
Alex Jonkman Zuidhorn
  Noord Holland
Jacobien van Elst Zaandam
Mechteld Braad - van der Kooi Heerhugowaard
Noor Schröder Haarlem
Puck Bouhuijs Haarlem
  Gelderland
Desirée de Gier Arnhem
  Zuid
Anita de Beer Tilburg
  Meelezen/Themagericht
Frederik Jan Bruijel Utrecht
Margreet Brongers Groenlo
Ellen Bos - Ruijer Heerhugowaard

 

Elke maand verschijnt de PgD nieuwsbrief. Alleen PgD leden die zich hiervoor aanmelden ontvangen deze nieuwsbrief. Hiermee informeert de PgD de deelnemende psychologen en hun leidinggevenden over de activiteiten van de afgelopen periode. Jaarlijks verschijnt een financiële verantwoording aan het bestuur. Onder de ‘bijlagen’ in de rechterkolom vindt u het meest recente jaarverslag.

Bestuur PgD

Card image cap

Noud Engelen

Penningmeester Bestuur

“ Analyse, uitdaging, verbinding ”

Card image cap

Margje Mahler

Raad van Bestuur

“ Ik ben blij als opgeleid Psychogerontoloog, nu in een bestuursfunctie het belangrijke vakgebied en de ontwikkeling van de ouderenpsychologie mee te ondersteunen ”

Card image cap

Saskia Danen

Dementie academie

“ - ”

Card image cap

Marrik van Rozendaal

Bestuurslid

“ Psychologie een vaste waarde in de ouderenzorg maken. ”

developed by