In de afgelopen vijf decennia heeft de ouderenzorg zich sterk ontwikkeld. De belangstelling voor psychologische aspecten van ouderdom, kwetsbaarheid en zorg is toegenomen. De PgD is meegegroeid met deze ontwikkeling. Inmiddels nemen ongeveer 65 vakgroepen deel aan dit samenwerkingsverband. De kernactiviteiten van de PgD zijn het digitale en persoonlijke kennisnetwerk, scholing & supervisie. Sinds december 2013 is de PgD een zelfstandige stichting en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 59473622. De Stichting PgD Psychologische expertise voor de ouderenzorg is daarnaast sinds maart 2014 geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) www.crkbo.nl.

De dagelijkse leiding van de PgD is in handen van Maritza Allewijn en Irène van Kessel.

Team

Card image cap

Maritza Allewijn

Directeur PgD, gz-psycholoog

“ Wij ondersteunen psychologen in de ouderenzorg, om zo de kwaliteit van zorg aan kwetsbare ouderen te verbeteren. ”

Card image cap

Irène van Kessel

adjunct-directeur

“ Zonder visie geen beleid en zonder psychologen geen goed onderbouwde visie op zorg! ”

Card image cap

Eelke Visser

Psycholoog

“ Samen bereik je het meest ”

Card image cap

marieke sikkes

GZ-psycholoog

“ Waarom moeilijk doen als het samen kan ”

De PgD ondersteunt psychologen in de ouderenzorg, om zo de kwaliteit van zorg aan kwetsbare ouderen te verbeteren.
Team PgD

Missie & Visie

De stichting PgD stelt zich ten doel de kwaliteit van zorg aan ouderen in de samenleving te verbeteren door het vergaren, delen en verspreiden van psychologische kennis. Zij tracht haar doel te bereiken door o.a. het organiseren van een kennisnetwerk bestaande uit psychologen van de zorgorganisaties met welke een aansluitingsovereenkomst is gesloten, het geven van scholingen en het organiseren van supervisie voor psychologen.                                       

Oprichtingsakte december 2013

We zoeken graag de samenwerking op met diverse partners in het werkveld, omdat we denken samen sterker te staan. We noemen hier enkele belangrijke partners:

 • De Sectie Ouderenpsychologie van het NIP. Het NIP is de belangrijkste belangenbehartiger van psychologen. Waar mogelijk ondersteunt de PgD de Sectie, bijvoorbeeld door het leveren van inhoudelijke input, zoals rond het thema 'tekort aan GZ opleidingsplaatsen'. Ook organiseren we regelmatig gezamenlijk symposia. 
 • De afdeling Programma Ouderen van het Trimbos Instituut, kenniscentrum voor geestelijke gezondheid. samenwerking is er o.a. rond de interventie 'Samen Verder na de Diagnose Dementie' en Persoonsgeoriënteerde zorg;
 • Het CCE (Centrum voor Consultatie en Expertise) samen met de NIP-sectie Ouderenpsychologie rond het thema probleemgedrag;
 • GERION, bij- en nascholingsinstituut van de afdeling Ouderengeneeskunde van het Amsterdam UMC, onder meer rond de ontwikkeling van een passend scholingsaanbod voor psychologen werkzaam in de ouderenzorg in elke fase van ontwikkeling;
 • Het UKON, het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen, rond o.a. het thema 'Doen bij depressie'.

Historie

De PgD is opgericht in 1971 door Leo Cahn, ouderenpsychiater en toenmalig directeur van de Stichting Verpleeghuizen Nederland (SVN). Onder deze Stichting vielen destijds de Magnushof in Schagen, de Heremalerhof in Harmelen, de Lisidunahof in Leusden en de Stichtse Hof in Laren. De PgD, de Psychogeriatrische Dienst, bestond uit de psychologen die in deze verpleeghuizen werkten en was dus eigenlijk de eerste vakgroep psychologie. Naast het werk voor de bewoners van de verpleeghuizen was de PgD ook het wetenschappelijk bureau van de SVN. Er werden onderzoeksinstrumenten ontwikkeld en wetenschappelijke rapporten geschreven. Psychologen van het eerste uur waren Pieter van der Kam, onder meer bekend van de BOP (Beoordelingsschaal Oudere Patiënten) en Han Diesfeldt, die in die beginjaren onder meer de Diamethode en de PgD-stemmingslijst ontwikkelde.
Na de pensionering van Leo Cahn in 1986 nam Han Diesfeldt de leiding van de PgD over, daarin later ondersteund door Maritza Allewijn als adjunct directeur. Beiden waren werkzaam als respectievelijk klinisch psycholoog en gz-psycholoog in De Stichtse Hof. De SVN-psychologen kwamen in dienst van de verpleeghuizen en er was geen sprake meer van een gemeenschappelijk wetenschappelijk bureau. Steeds meer psychologen in de ouderenzorg zochten aansluiting bij de PgD, om een platform te hebben waar kennis ontwikkeld en gedeeld kon worden. Met hen werden samenwerkingsovereenkomsten afgesloten. En zo zou de PgD groeien. Iedere vijf jaar werd er een groot jubileumsymposium georganiseerd, jaarlijks vonden er diverse studiemiddagen plaats en voorzichtig werden de eerste bijscholingscursussen ontwikkeld.

In 1995 werd de SVN ontvlochten: de verpleeghuizen zochten meer regionale samenwerkingsverbanden. Even was het spannend of de PgD kon blijven bestaan. De voormalig fusiepartners besloten dat het de moeite waard was om de PgD te blijven ondersteunen en hielden gezamenlijk toezicht door een Commissie van Toezicht, bestaande uit de directeuren van de vier zorgorganisaties. Toen Han Diesfeldt per 1 juni 2012 zijn taken voor de PgD neerlegde werd dat ook weer gevierd met een mooi symposium, inclusief een koninklijke onderscheiding voor de scheidend directeur. De directietaken werden overgenomen door Maritza Allewijn en Irène van Kessel. Irène was destijds beleidsmedewerker van Vivium, de stichting waar De Stichtse Hof onder viel. Haar beleidsmatige, organisatorische en financiële vaardigheden bleken een hele goede aanvulling voor de steeds maar groeiende PgD. Met de start van Irène en Maritza als directieteam werd direct de eerste website gelanceerd, waardoor de aangesloten vakgroepen en psychologen veel gemakkelijker met elkaar en met de PgD konden gaan communiceren.

Als psychologen hun kennis en ervaring bundelen, kunnen zij meer bijdragen aan de kwaliteit van de hulpverlening aan kwetsbare ouderen. – Maritza Allewijn, directeur PgD

Het werd tijd om de situatie op dat moment goed te analyseren en een toekomstvisie te concretiseren. Hierbij heeft de directie input gevraagd van de aangesloten vakgroepen via een klankbordgroep. Voor de middellange termijn is hierbij ingeschat dat de PgD beter zou kunnen toegroeien naar een zelfstandige rechtsvorm. In goed overleg met vertegenwoordigers van Vivium, die toen nog verantwoordelijkheid voor de PgD droeg, is op 25 september 2013 de Stichting PgD opgericht en een bestuur geformeerd. Even is overwogen een nieuwe naam te kiezen, want de term Psychogeriatrische Dienst is niet meer van toepassing. Vanwege de bekendheid en de goede naam die de PgD in de loop van de jaren heeft opgebouwd, werd besloten de afkorting te koesteren en te verduidelijken met de ondertitel: Psychologische expertise voor de ouderenzorg. De nieuwe Stichting PgD organiseert steeds meer supervisie en scholingen en mag zich verheugen in twee extra enthousiaste collega's. Marieke Sikkes in haar unieke taak als kennismakelaar en Eelke Visser als medewerker PgD.

In 2021 bestaat de PgD 50 jaar. We vieren dat onder meer met een nieuwe website. We mogen ons verheugen op een nog steeds groeiend aantal aangesloten vakgroepen. 

Verantwoording

De directie van de PgD legt verantwoording af aan een (onbezoldigd) stichtingsbestuur. Het huidige bestuur bestaat uit:

 • Yolande Kuin (voorzitter) is gezondheidszorgpsycholoog en psychogerontoloog. Zij was als docent en onderzoeker werkzaam aan de Radboud Universiteit Nijmegen en als Gz-psycholoog in de ouderenzorg. Ook heeft zij zich ingezet als voorzitter van de sectie ouderenpsychologie van het NIP en momenteel nog steeds actief als toezichthouder in de zorg.
 • Henk Geertsema (secretaris) is gezondheidszorgpsycholoog en hoofd nascholing GERION. Hij is gespecialiseerd in onderwijskunde en professionele ethiek en actief bij de RINO, het NIP en de Europese federatie van psychologen.
 • Noud Engelen (penningmeester) is ouderenpsycholoog en heeft jarenlang als zodanig gewerkt in de ambulante geestelijke gezondheidszorg. Sinds 2000 was hij directeur van Mondriaan Ouderen te Heerlen. Na zijn vertrek aldaar in 2018 is hij eigenaar van Noud Engelen Advies en werkzaam als onder meer supervisor KP, coach en adviseur. Daarnaast publiceert hij met enige regelmaat over thema’s in de ouderenpsychologie en de geestelijke gezondheidszorg.

Inhoudelijk zorgt de directie ook voor de nodige afstemming met haar leden. Dit doen we door onze diensten regelmatig te evalueren met de afnemers maar ook via een formele klankbordgroep. De huidige klankbordgroep bestaat uit:

 • Marlies Brinkman
 • Hanna de Jong
 • Willemijn Rietkerk
 • Sabine Semel

Elke maand verschijnt de PgD nieuwsbrief. Alleen PgD leden ontvangen deze nieuwsbrief. Hiermee informeert de PgD de deelnemende psychologen en hun leidinggevenden over de activiteiten van de afgelopen periode. Jaarlijks verschijnt een financiële verantwoording aan het bestuur. Onder de ‘bijlagen’ in de rechterkolom vindt u het meest recente jaarverslag.

Bestuur PgD

Card image cap

Yolande Kuin

Voorzitter bestuur

“ In de ouderenzorg dragen deskundige psychologen bij aan de optimale kwaliteit van leven en van zorg. ”

Card image cap

Henk Geertsema

Bestuurslid, Hoofd Nascholing GERION

“ De NIP Beroepscode helpt ons nadenken over de professionaliteit van ons werk in de ouderenzorg. ”

Card image cap

Noud Engelen

Adviseur, coach, bestuurslid

“ Analyse, uitdaging, verbinding ”

developed by