donderdag, 27 juli 2023

Annelien Duits is klinisch neuropsycholoog aan Radboud UMC en Maastricht UMC en actief in ParkinsonNet. Samen met een aantal collega’s deed zij onderzoek naar behoeften aan psychosociale zorg bij Parkinson en ontwikkelde zij hier voorlichtingsmateriaal over: een signaleringskaart, animatie en een folder. Behoeften aan hulp hebben onder meer te maken met de voortdurende verlieservaringen, rolveranderingen in relaties en thema’s als angst, schaamte en schuld. Ook naasten van mensen met Parkinson komen vaak psychisch in de knel.

In een podcast (juni 2022) voor ParkinsonNet licht Annelien toe waarom psychosociale hulp niet altijd vanzelfsprekend is. Parkinsonpatiënten hebben vaak geen goed beeld van wat psychologen voor hen zouden kunnen betekenen. Nog teveel heeft de psycholoog het imago van iemand met wie je langdurig in gesprek zou moeten. Uit het onderzoek komt ook naar voren dat naar de psycholoog gaan gezien kan worden als een vorm van falen; in plaats van actief aan de slag gaan om de ziekte de baas te blijven, leg je je er dan misschien teveel bij neer. Ook een factor is dat lang niet alle psychologen voldoende expertise hebben over de specifieke emotionele, cognitieve en gedragsmatige gevolgen van de ziekte. Annelien spreekt de hoop uit dat steeds meer gz-psychologen zich zullen specialiseren en aansluiten bij Parkinson netwerken. Niet alleen om patiënten en hun naasten voor te lichten en te behandelen, maar ook als vraagbaak voor andere zorgverleners of behandelaren op het moment dat zij signaleren dat er behoefte is aan psychosociale of psychologische zorg bij hun patiënten.

Veel ouderenpsychologen kennen de Ziekte van Parkinson en de specifieke aspecten die de ziekte op psychologisch gebied met zich meebrengt. Het ligt dan ook voor de hand dat zij zich als deskundigen voor deze doelgroep ontwikkelen. Anneke Demmendal en Debby van Rhijn zijn inmiddels ervaren experts, werkzaam bij respectievelijk Axioncontinu en ZorgSpectrum. Via de PgD-cursus Psychologen en Parkinson brengen zij hun kennis en ervaring over op collega’s uit andere organisaties. In de cursus wordt de rol van de psycholoog belicht in drie van elkaar te onderscheiden fasen van de ziekte: rondom de diagnose, met hulp zelfstandig en de palliatieve fase. De volgende editie van deze vierdaagse cursus gaat op 1 september a.s. van start. Er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar. Meer informatie vind je hier.

developed by