woensdag, 6 september 2023

Binnen de vakgroep psychologie van Warande hechten wij veel waarde aan ontwikkeling en deskundigheidsbevordering. Middels intervisiegroepen en werkbegeleiding voor masterpsychologen leren wij van én met elkaar. Wij reflecteren op het professioneel handelen, verkrijgen inzicht in de opvattingen en overtuigingen die in het werk een rol spelen en ervaren collegiale ondersteuning bij complexe vraagstukken. Hoe wij dat aanpakken? Dat lees je hieronder.

Intervisie
Iedere 6 weken is er gelegenheid om deel te nemen aan de intervisiebijeenkomst. Door de omvang van de vakgroep* gaan wij in twee groepen uiteen om casuïstiek te bespreken. De bijeenkomsten duren maximaal een uur. In beide groepen is daardoor ruimte voor het inbrengen van 2 casussen van ieder 30 minuten. Vooraf wordt vastgesteld wie de inbrengers zijn en welke intervisiemethode wordt toegepast. Een frequent toegepaste methode is de roddelmethode, waarbij eerst een korte toelichting op de casuïstiek wordt gegeven. Vervolgens verkennen de groepsleden het probleem met vragen gericht op inhoud, relatie, gevoel en procedure. De inbrenger gaat buiten de kring zitten en de groepsleden spreken gedurende 15 minuten met elkaar over de mogelijke achtergronden en oplossingen. Tot slot deelt de inbrenger zijn ervaringen en wordt besproken wat het heeft opgeleverd. 

Masterintervisie
Iedere 4 weken is er gelegenheid om deel te nemen aan de masterintervisiebijeenkomst. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door en voor alle masterpsychologen waarbij telkens een ander thema centraal staat. Voorbeelden van thema’s die aan bod komen: vrijheid vs. veiligheid, roepgedrag, groepsdynamiek, suïcidepreventie, zorgweigering, omgangsoverleg. Ter voorbereiding wordt een casus voorbereid door een van de masterpsychologen. De andere masterpsychologen bereiden de bijeenkomst voor door na te gaan welke richtlijnen er gelden met betrekking tot het thema en of er nieuwe inzichten bestaan vanuit de wetenschap. Tenminste één van de GZ-psychologen is aanwezig voor het beantwoorden van vragen. 

Werkbegeleiding 
GZ-psychologen bieden werkbegeleiding aan de masterpsychologen in onze vakgroep. Deze werkbegeleiding vindt structureel plaats. Naast het begeleiden van het handelen in de dagelijkse praktijk en bespreking van casuïstiek is eventueel ook aandacht voor persoonlijke en professionele vorming. De frequentie en tijdsduur is afhankelijk van de omvang van het dienstverband en ervaring maar betreft ongeveer een uur per week. Er worden afspraken gemaakt met betrekking tot voorbereiding, evaluatie en leerdoelen. 

Overlegstructuur
Naast de intervisie en werkbegeleiding vindt wekelijks een psychologenoverleg plaats. Een ieder kan input leveren voor de agenda en de agenda wordt vooraf rondgestuurd inclusief stukken die voorbereiding vereisen. Onderwerpen zijn zeer uiteenlopend, van inhoud tot afstemming van waarneming. Eens per maand maakt het psychologenoverleg plaats voor het GZ-overleg. Zes maal per jaar vindt er een artsen-psychologenoverleg plaats en is er mogelijkheid tot consultatie van MoleMann Mental Health. Tot slot vindt ieder half jaar een heimiddag plaats waarin aandacht is voor beleid, inhoud en ontspanning. 

* De vakgroep psychologie van Warande bestaat uit 7 GZ-psychologen, 2 PIOG’s, 6 masterpsychologen en 1 stagiair.

developed by