Mobiel Geriatrisch Team? Gewoon doen en doorzetten!

Op woensdagmiddag 20 november stond de PgD studiemiddag in het teken van het 'Mobiel Geriatrisch Team'. Een actueel onderwerp, nu de extramurale behandeling langzaam maar zeker een aparte voorziening in de zorgverzekeringswet gaat worden, onder de noemer Geneeskundige Zorg voor Specifieke Doelgroepen (GZSP) en de overheid er op aan stuurt om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Sprekers Janneke Horseling (PIOG bij Vivium) en Amy van Doormaal (GZ-psycholoog en manager PSD bij ZorgSpectrum) werken in Mobiele Geriatrische Teams (MGT’s) die al jaren succesvol ouderen thuis ondersteunen en behandelen.

Uit de voordracht van beide sprekers blijkt dat de organisatie van het MGT enigszins verschilt per organisatie, maar dat er ook belangrijke overeenkomsten zijn. Een goede procesbewaker is bijvoorbeeld onontbeerlijk. Een goed proces geeft goede resultaten. Bij Vivium is de spil een verpleegkundige en bij ZorgSpectrum is dit de casemanager dementie. De andere leden van het kernteam zijn in beide teams de GZ-psycholoog en de SO. Na verwijzing van de huisarts vindt er een intake plaats in de thuissituatie. Tijdens het MDO van het MGT wordt de cliënt besproken en wordt afgesproken wie welke actie(s) gaat ondernemen. Voor de psycholoog geldt dat diagnostiek en advisering onder het geriatrisch assessment vallen, voor wat langer lopende behandelingen kan een indicatie bij het CIZ worden aangevraagd. Het multidisciplinair assessment en behandeltraject is vaak kortdurend: veelal kan na 6 weken al worden afgerond, bij voorkeur met een breed overleg (bij Vivium beraad genoemd), waarbij alle betrokkenen worden geïnformeerd over de adviezen en het vervolg. Verslaglegging gaat naar de huisarts en naar de cliënt zelf. Van belang zijn verder nog het betrekken van het familiesysteem en de 1elijns hulpverleners. Vragen hebben vaak betrekking op gedragsveranderingen of stemmingsproblematiek bij eerder vastgestelde cognitieve problematiek. In beide organisaties zijn de MGT's groeiende en inmiddels regionaal georganiseerd. De verschillende teams van een organisatie hebben een gestandaardiseerde werkwijze en stemmen die regelmatig onderling af. Zo blijven ze zich ontwikkelen.

Financieringsvraagstukken blijken een struikelblok voor veel organisaties en dus ook voor de aanwezige collega's. Het aanvragen van een behandelindicatie bijvoorbeeld, bij het CIZ, verloopt niet altijd gemakkelijk. De sprekers geven aan dat je hier handigheid in moet krijgen en de steun van de experts in je organisatie moet vragen. Kijk goed naar de criteria van het CIZ en schrijf aan de hand hiervan je behandelplan. Het NIP heeft een handreiking opgesteld: 'Handreiking extramuraal werken': een goed houvast kan zijn bij het opzetten van een MGT. Hierin staan ook de huidige financieringsmogelijkheden beschreven. Hoe het er precies uit gaat zien in 2021 is nog niet duidelijk, maar in 2020 worden psychologen nog uit de subsidieregeling EMB betaald. De manier van werken zal aan de voorkant voorlopig nog niet veranderen, maar omdat de SO’s per 2020 uit de zorgverzekeringswet zullen worden betaald is het wel zaak dat zorgorganisaties er voor zorgen dat beide disciplines uit de verschillende potjes worden betaald. Idealiter zouden ook fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en diëtisten, die nu veelal onder de noemer 1e lijn werken, ook betrokken moeten zijn bij het MGT, zodat er een echt multidisciplinair aanbod ontstaat. Organisatorisch is dit echter wel complex.

Aansluiten bij het MDO van de huisarts wordt door de sprekers zeer aangeraden. Niet alleen omdat je het MGT zo goed kunt profileren, maar ook omdat veel problematiek nog onderbelicht blijft. Uit onderzoek blijkt dat aan elke huisartsenpraktijk gemiddeld 39 patiënten verbonden zijn die een vorm van dementie hebben, waarvan er slechts 22 daadwerkelijk als zodanig in beeld zijn. Het MGT komt bij kwetsbare ouderen thuis die de zorg zelf niet altijd zouden vragen. Ook ouderenmishandeling komt sneller aan het licht door inzet van het MGT.

Na discussie in intervisiegroepen waren de deelnemers die al in MGT’s werken geïnspireerd om hun werkwijzen aan te scherpen en deelnemers die nog aan de wieg staan van het MGT gemotiveerd om de handen uit te mouwen te steken. Het opzetten van een MGT blijkt een kwestie van: gewoon doen en doorzetten. Ga om tafel met een SO en casemanager dementie of (wijk)verpleegkundige en stel samen een werkwijze op. Naast het vormen van een kernteam en overleg met management over financiële afspraken, zal een belangrijke stap op weg naar een MGT het formuleren van een gezamenlijke visie zijn. Onze sprekers geven ons nog mee: Toon lef! Maak je zichtbaar bij huisartsen en in je zorgorganisatie. Maak duidelijk wat je doet of wat je wilt gaan doen. Het werken in een MGT is een mooie manier van werken en van onschatbare waarde voor kwetsbare ouderen en hun familie achter de voordeur.

 

Werk jij in een MGT en hebben jullie een mooi protocol liggen waar je collega’s van kunnen leren? Stuur deze dan (met toestemming van je zorgorganisatie) naar info@pgdexpertise.nl. Wij zullen er voor zorgen dat alle kennis via de website beschikbaar wordt.