dinsdag, 8 juni 2021

We vroegen naar de aandacht voor vrijheid en autonomie van bewoners. Diverse collega’s geven aan dat de psychologen hier vaak aandacht voor vragen, vooral op individueel clientniveau. Zelf zoveel als mogelijk regie kunnen voeren wordt immers gezien als een belangrijke voorwaarde voor menswaardig leven. De Coronamaatregelen betekenden juist voor bewoners van verpleeghuizen veel beperkingen van hun vrijheden en autonomie. Het hanteren van een goede persoonsgeoriënteerd zorgmethodiek helpt, zo schrijft een van de collega’s. Diverse reacties melden dat de WZD goed helpt om persoonlijke vrijheden van bewoners te borgen. Goed dat er ook psychologen zijn die als WZD-functionaris hier extra de aandacht op kunnen vestigen.

Wat betreft de aandacht voor welzijn en gemeenschapsvorming lijkt de focus wat verlegd van locatie- naar woningniveau. Dat betekent meer integratie van activiteiten in de dagelijkse zorg en kleinere groepen mensen die samen iets ondernemen. Dit kan voor- en nadelen hebben. In hoeverre dit in de komende jaren zo zal blijven, is niet duidelijk. Wel heeft de crisis in veel zorginstellingen duidelijk gemaakt hoe belangrijk contacten met de eigen dierbaren, bewegen en buitenlucht zijn voor kwaliteit van leven en gezondheid. Dat bewustzijn leidt ertoe dat er andere afwegingen gemaakt worden bij infectierisico’s, zoals minder snel isoleren van (groepen) bewoners. Een enkele collega vreest juist dat er beperkende maatregelen zullen blijven, ook na Corona.

Er zijn nieuwe samenwerkingsrelaties ontstaan of bestaande geïntensiveerd. Zo is het thema 'Begeleiden bij rouw en herstel' vaak opgepakt met geestelijk verzorgenden en een enkele keer ook met HRM. Niet alle collega's ervaren dat hier genoeg aandacht aan besteed is. De overlegstructuur komt langzaam maar zeker weer op gang, waarbij meestal vastgesteld wordt dat elkaar in levende lijve ontmoeten veel meerwaarde heeft voor de kwaliteit van de samenwerking. Nieuw lijkt de toegenomen aandacht voor ethische reflectie, waar door diverse organisaties zoals Actiz, Alzheimer Nederland, Verenso en het NIP ook op aangedrongen is. Speciale aandacht wordt door enkele collega’s nog gevraagd voor herstel van de ‘driehoek’: bewoners, familie en organisatie. Zo moeten cliëntenraden zich vaak opnieuw positioneren, na een jaar crisis.

We blijven graag vervolgen hoe het gaat in de verpleeghuizen na de crisis: wat baart zorgen, wat stemt hoopvol? Stuur een Good practice in bij de kennismakelaar Marieke.sikkes@Pgdexpertise.nl of mail ons met ervaringen via info@Pgdexpertise.nl.

Card image cap
door: Maritza Allewijn
op: 8 juni 2021
developed by