woensdag, 21 september 2022

Op donderdagavond 15 september vond de tweede digitale Thema Intervisiebijeenkomst voor WZD-functionarissen plaats. De meeste gz-psychologen staan niet te springen om WZD-functionaris te worden, sommigen hebben de rol zelfs verplicht moeten aannemen. Maar nu we alweer twee en een half jaar werken met de WZD zijn veel collega’s vooral enthousiast. Het geeft bijvoorbeeld veel kansen om mee te denken op beleidsniveau. En misschien wel het allerbelangrijkste: zorg zonder dwang blijkt de kwaliteit van leven van mensen die dementie hebben en in een zorginstelling wonen aanzienlijk te verbeteren. In overleggen over bewoners is veel bewustwording gekomen: dwang voorkomen is belangrijk en mogelijk. Bewoners hechten aan hun autonomie en vrijheid en de zorgrelatie ontwikkelt zich veel beter als juist die behoeften centraal staan. Met veel creativiteit worden beter passende oplossingen gevonden in multidisciplinair teamverband. Kortom: de WZD ondersteunt de persoonsgerichte zorg die wij altijd al nastreven en biedt hiervoor mooie formele kaders en werkafspraken.

Natuurlijk zijn er nog wel wat knelpunten, zoals de tijdsinvestering en andere voorwaarden. De beloning verschilt per organisatie en is meestal gebonden aan de eigen FWG-schaal, terwijl de werkzaamheden toch een grotere verantwoordelijkheid met zich meebrengen en gelijkwaardig zijn aan die van de SO. Een andere uitdaging is nog de toepassing in de thuissituatie en het passend maken van de gebouwde omgeving voor het uitbannen van collectieve vrijheidsbeperkingen, zoals een dichte voordeur. Ook voorlichting aan samenleving en familieleden is nog een aandachtspunt. Veel familieleden verkiezen veiligheid al snel boven vrijheid voor hun dierbare en het vraagt veel van professionals om uit te leggen dat dit niet altijd de beste keuze is.

Psychologen lijken vooral goed te kunnen handelen naar de ‘geest’ van de WZD, zijn soms nog wel wat onzeker over de ‘letter’. Soms toetst de inspectie (IGJ) hoe een en ander vastligt in de zorgdossiers. Dat lijkt dreigend, maar kan ook als helpend gezien worden. Scholingen zijn er slechts mondjesmaat. Er is vooral behoefte aan scholingen die stilstaan bij allerlei psychologische aspecten van de WZD, zoals het herkennen van verzet, het vragen van instemming bij bewoners met verminderd vermogen hun wil te bepalen of uiten. Ook de ethische afweging van maatregelen en beoogde doelen is vaak een belangrijk proces. Het mooiste zou zijn als het hele team WZD-functionarissen samen geschoold wordt, zodat medische, juridische en psychologische aspecten vanuit een gedeeld kenniskader worden benaderd. De PgD heeft contact met collega-organisaties om na te gaan wie zo’n scholing het beste zou kunnen organiseren. Zodra we hier meer over weten laten we dit uiteraard weten.

Fijn, dat er inmiddels zoveel collega’s zijn die als WZD-functionaris een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van bewoners van zorginstellingen. Ben je geïnteresseerd om de digitale intervisies rondom dit thema bij te wonen? Neem contact op met info@pgdexpertise.nl of hou de aankondigingen op de website in de gaten.

developed by